fbpx

b365 mobile - Mười trang web đáng tin cậy hàng đầu trên Internet

PHÁP LUẬT

Người học sau khi tốt nghiệp, có thể đảm nhận các vị trí như: Công tác tư pháp xã; giúp việc văn phòng luật sư; văn phòng công chứng; công tác văn phòng tại các cơ quan, doanh nghiệp….

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trung cấp luật đảm nhận tốt nhiệm liên quan đên lịnh vực pháp luật trong các cơ quan tư pháp ở địa phương, các cơ quan hành chính, các tổ chức kinh tế, các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội của chính quyền sơ sở; các phẩm chất chính trị , đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe, có khă năng học tập cao hơn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội.

Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức

Hệ thống hóa kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối; chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật Nhà nước

Hệ thống hóa kiến thức pháp luật về nền tảng về các lĩnh vực: Hành chính, dân sự, hình sự, lao động, hôn nhân gia đình, đất đai, tài chính, cộng đồng Asean.

Hệ thống hóa kiến thức liên quan đến các nghiệp vụ: Đăng ký và quản lý hộ tịch; hóa giải ở cơ sở, chứng thực, công tác hành chính văn phòng, giải quyết khiếu lại, tố cáo thi hành án dân sự, tư vấn pháp luật.

Về kỹ năng

Vận dụng kiến thức pháp luật để xử lý những tình huống pháp lý cơ bản

Thực hiện được một số thành phần công việc: Đăng ký và quản lý hộ tịch, hòa giải cơ sở, chứng thực, công tác hành chính văn phòng, giải quyết khiếu lại, tố cáo thi hành án dân sự, tư vấn pháp luật;

Giao tiếp tốt, thiết lập được các quan hệ nghề nghiệp

Sử dụng được tiếng Anh, tin học ở mức cơ bản

Về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Thường xuyên rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Khiêm tốn, trung thực, khách quan, tiết kiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, thường xuyên liên hệ với quần chúng, có tinh thần phục vụ nhân dân

Xây dựng động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tự học tập, rèn luyện, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên cập nhật kiến thức, cải tiến phương pháp làm việc, có ý thức phối hợp với đồng nghiệp thực hiện tốt các nhiệm vụ của cá nhân, của cơ quan, tổ chức.

Đăng ký học ngay